1984: ఇంటిగుట్టు (వర్సెస్) మంగమ్మ గారి మనవడు   రుస్తుం (వర్సెస్) కథానాయకుడు   1985: చట్టంతో పోరాటం (వర్సెస్) ఆత్మబలం 1986: